H’wag Kang Magtaka…

…kung bakit madalas gusto mong humanap ng saya;

Likas sa bawat may kaluluwa ang humanap ng kasiyahan, Upang mahanap ang sagot sa kalungkutan.

Sa puntong iyan, maraming paraan; At kung naroon na ay gumagawa ng dahilan upang hindi mapatid ang galak na nararamdaman.

Nais mo ba talagang lumawig ang saya sa iyong puso? Na kahit nakahimlay sa higaan ay umaapay ang kaligayahan; Na kahit gumunaw ang mundo ay mananatili kang positibo; Galak na nakakahawa at makapagbibigay pag-asa rin sa iba.

Simple lang ang payo ko, tanggapin mong mahina ka; tanggapin mong wala kang kwenta; tanggapin mong hindi naman talaga sayo ang lahat ng bagay na meron ka lalo ang buhay mo. Kung sa mababaw na pagiisip baka madepress ka dahil binababa mo ang iyong sarili. Yun na nga ang punto ko… sa Yugtong ito mapapaisip ka, at lawakan mo pang magisip sapagkat ang totoo hubad tayong lahat sa simula’t simula. Kahit ano ma’y walang kang pagaari o ano mang nalalaman…sa paglipas nalamang ng panahon sa biyaya ng Diyos nagpatuloy ang iyong buhay na kalakip ay kalakasan na syang pinagmulan ng lahat ng iyong itinatangi, bagay man o may buhay. Lahat ng mga ito ay dahil may nag-alaala at umunawa sa sa’ting kalikasan, hindi ito sa sarili nating pagsusumikap o ano pa man. Sambitin natin madalas na “Ang buhay ko’y sapat na upang Magpasalamat”. Sa puntong ito hindi kailan man mauubusan ng kagalakan sa puso mo’t isipan.

Sa Diyos ang Kapurihan…

-mrsgozon

Nasaan Ba Ko Ngayon?

Taong 2008, mula Jeddah hanggang Riyadh. Halos sampong taon na ako sa deserto ngunit maraming bagay akong nakaligtaan, isa na ang kakapusang umunawa at magbigkas ng lengwaheng Arabic. Aminin ko man o hindi meron nakatagong kaisipan sa akin na, “hindi naman ako magtatagal rito” o kaya’y “stepping stone lamang ang Middle East, pupunta ako ng West o mas mabuti sa Pilipinas magbusiness na lamang doon“. Tulad ng kaisipang ito, naging abala ako tungo sa hiniharap at nakaligtaan ko kung Nasaan Ba Ko Ngayon. As the Lord’s declares in Jeremiah 29:11 that He knows exactly what He was been planned for me–Narito ako sa Saudi, ito’y inukol Nya para sa akin kahit hindi ko ninais noong una pa man. Sa kabilang banda napanatag ako sa loob ng nakalipas na mga taon sapagkat ang sabi pa Nya roon ay, “pagpapalain at hindi Nya ako sasaktan bagkus isang kinabukasang puno ng pag-asa ang sa aki’y nakalaan”.

Itong mundong ito na Lubhang iniibig ng Diyos. Napakalawak, napakaraming bansa at kabilang ang Saudi Arabia sa inibig ng Diyos at iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang Koldero–His name is Jesus, who takes away the sins of the world (John 1:29). Naalala ko tuloy ang isa sa aking blog na pinamagatang Is Your Life Worth Living? Kung ako’y para sa Layunin ng Diyos, bakit di ko lubusang mailaan ang panahong meron ako ngayon sa bawat kapwang makatagpo ko lalo’t iba sa aking lahi na narito sa bansang ito? O di kaya sana mas napalawak ko ang aking pangunawa, pasensya, at pag-ibig para sa mga taong madalas makasalamuha. Tulad ko ito ang katotohanan, karamihan sa nakilala kong kababayang kapwa mananampalata, sila’y halos walang planu magtungo rito at ang ilan ay napilitan sapagkat hindi nagtagumpay sa naunang inasam na bansa o planuhin sa buhay. At marami parin sa panahong ito ang nais lumabas ng Saudi sa lalong madaling panahon kung may pagkakataon lamang. Yan rin naman ang naging kaisipan ko sa halos ilang taon na narito ako. Ngunit kung sadyang tayo’y para sa Layunin ng Diyos at lagi iyan ang buka ng ating mga labi sa panalangin man o pakikisalamuha sa kapwa hindi ba marapat at kapuri-puring maging masipag tayo sa pag-gawa ng mabuti at kung para saang layunin tayo tinawag ng Diyos sa bansang ito? Para sa ating narito sa Gitnang Silangan, wala pa tayo sa Pilipinas o sa America o sa Germany o Canada man, kahit hawak mo na ang ticket o di kaya’y visa mo patungo roon hindi ka parin sigurado, sabi ng Biblia sa Mga Kawikaan 16:9,Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.”

Image result for philippians 4 6 7 bible verse

Image result for mountain climbing

Mapapasaatin ang kapayapaan ng ating mga puso kung tunay na umaayon tayo sa layunin ng ating Amang nasa Langit, ayan ang nakapaloob sa Philippians 4:7.

Kung naranasan na natin mag mountain climbing, ang pinaka challenging journey at nangangailangan ng buong kalakasan natin sa activity na ito ay hindi matatagpuan sa tuktok ng bundok kundi sa gitna ng iyong paglalakbay. Kaya nga, ang pinaka iiwasan natin marahil sa kasalukuyang paglalakbay natin ngayon ay kabalisahan at panghihina. Matatagalan tayong matapos ang prohektong inilaan ng Diyos assigned lamang para sa atin at yong masaklap ay hindi natin matapos, anong mukha ang maihaharap natin sa Panginoong Hesus. Gawin na natin ang Pinaka best sa panahon ngayon saan man tayo, magtiwala na ang kasalukuyan natin ang magbibigay ng Kaluwalhatian sa Diyos. Tunay ngang mas mabuti ang sumunod kaysa sa ano mang sakripisyong magagawa mo, ngunit tandaan nating lahat din naman ng pagpapagal na inilaan mo sa Hari at sa Kaharian Niya’y hindi mawawalan ng kabuluhan (1 Corinthians 15:58). Go an extra mile to reach out the lost and be part of God’s Mission here in K.S.A. Ito ang tamang pagkakataon, nandito tayo ngayon sa bansang maraming buto na maaaring magkalaman tulad din ng pangitain ni Ezekiel sa kapanahunan nila (Ezekiel 37:1-14), ngayon tayo ang maghahatid sa kanila ng buhay. Huwag tayong matatakot gawin ang Kalooban ng ating Panginoon at taga-Pagligtas, as AP. Paul says in Philippians 4:6, Don’t worry about anything, but pray about everything”. Pinakamabuti nang umayun sa Planu ng Diyos kaysa sa agos ng Mundo na walang kasiguraduhan 1 John 2:17 says, “The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever.”

My prayer for every Believer of Christ Jesus all over the world, that we should be faithful & courageous enough to say “For to me, to live is Christ and to die is gain”-AP. Paul (Phil. 1:21).

God bless Everyone,

Mrs. Gozon

Also, Thanks google images 2017

!To God ALL the Glory & Honor!

Gutom Lang Yan…

Nakakatuwang marinig ito sa kaibigan sa pagkakataong may kakaiba silang napapansin sa atin. Pangungusap na pabiro ngunit kung susuriin natin ay may kaugnayan ito sa kalagayan ng ating mga buhay. 

Balikan muna natin ang kalagayan ng mga Israelita noong sila’y nasa ilang matapos nilang lakaran ang lupa ng dagat na pula ay naranasan nilang mauhaw at magutom. Sa paglalakbay nila roon ay marahil naubos ang halos kanilang kakanin at nagumpisang sumbatan ang Diyos na gumawa ng natatanging Himala sa kanilang mga buhay sa kamay ng makapangyarihang mga Egiptong umalipin sa kanila sa mahabang panahon, palibhasay gutom sila at walang ano mang kakayahang gumawa ng pagkaing kanilang makakain sa gitna ng ilang. Hindi ba ito nalalaman ng Panginoong Diyos ang kanilang kalalagayan? Sa una pa lamang ay inadya ng Diyos doon sila’y maglalakbay ika nga ayaw ng Lord ng short cut but long way through, upang lubusan nilang matanto ang Ganap na Kapangyarihan ng Diyos na Nangako sa kanilang mga magulang buhat kay Abraham, Isaac at kay Jacob ng isang lupaing sagana at ganap para sa kanilang mga lepi (Gen. 12:1-3; 26:24; 28:13; Exo. Chapters 5-16)

Muli natin balikan ang katagang “gutom lang yan”…tama! gutom ang mga israelita noong sila’y nagrereklamo sa Diyos. Kapatid, ikaw ba ay may murmuring heart o gutom lang yan? Paano mo hinaharap ang araw araw mong pagpapagal sa buhay? Sa iyong trabaho, sa iyong sariling tahanan at sa ministeryong iyong kinabibilangan, ano ang attitude ng iyong puso? Kung ikaw ay nauubusan na ng pasensya, ikaw ay nanghihina o maaaring feed up na kung baga… May solusyon ang Lord sa nararanasan mo. At lagi namang may solusyon Sya sa lahat, magtanong at maghintay ng kasagutan buhat sa Kanya. 

“And the Lord spoke to Moses, saying, “I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, ‘At twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. And you shall know that I am the Lord your God’.” ~Exodus 16:11-12.

Sa gitna ng iyong pagpapagal, sa mga sitwasyong halos hindi mo na nalalaman ang iyong kalagayan–sa isip man o sa gawa. Ang Panginoong Diyos ay tunay na may nakalaan sa bawat isa. Ang kagutuman ng mga Israelita noon ay tulad rin yan ng kalagayan natin kung minsan sa ngayon. Naguguluhan tayo madalas at napapagod sa paghihintay ng sagot sa ating mga panalangin. Ang Panginoon ay laging may nakalaan–He will provide “He is Jehovah Jireh”! “Thus says the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it (the Lord is His name): ‘Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.’ ~Jeremiah 33:2-3.

When God gave His Only Son Jesus Christ for our Salvation…Binigay Niya na ang Pinaka-the-Best para sa atin. Si Hesus sa ating mga buhay kung atin Siyang tatangapin ay isang parang full packed package na iyong tinangap sa araw na ito–you need to unwrap it, sa gayon makikita at makakamtam mo ang greatest and mightiest things in your life….As Jesus stated in John 16:23, “And in that day you will ask Me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you. Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.”

Hindi na tayo magkukulang, hindi na dapat manghina at hinding hindi na magugutom pa–Jesus is the Bread From Heaven God Provided for Us all… –Mrsgozon

To God be the Glory & Honor!

Choppy Connection Mo?

Minsan nautusan ako ng lola ko noong araw na bumili ng kanyang nga-nga, or in english term betel nut chewing. Sa pagkakatanda ko sa tagpong ‘yun, hindi pa ako nakarating ng palengke ay nawala ko na ang dalawang piso pambili sana ng nga-nga. Ang bilis ng pangyayari ngunit dahil sa takot sa lola ko at ayaw kong mapalo ay naghanap agad ako ng paraan makakita ng halamang kahawig ng mga sangkap na meron ang nga-nga. Nakakita ako ng bubot o immature coconut fruit at dahon na halos katulad ng buyo (betel leaf) kaya kumuha ako ng ilang piraso na sakto din lamang sa halaga ng dalawang piso ni lola.

Image result for immature coconut fruit

Palibhasay malabo ang mata ni lola, hindi niya agad namalayan ang inabot ko sa kanyang mga sangkap. Dali-dali agad akong umalis sa harap nya. Ngunit kung paanong mabilis akong umalis siya rin namang bilis ni lolang habulin ako ng patpat dahil hindi nya makagat-kagat ang binigay kong huwad na nga-nga.

Sa murang edad ko noo’y mga pito o walong taon ay may kakayanan na akong mandaya ng kapwa. Ano pa kaya ang kayang gawin ng ama ng kasinungalingan sa mundong ito sa bawat kanyang maaalipin. As Jesus once said in every deceitful scheme we made, we are of devil; John 8:44 You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.”

Tayo’y hindi na nga mga bata upang madaya pa–Ephesians 4: 14 Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. 15 Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ. Tulad ni lola bagamat natikman niya ang pandaraya, ay agaran nya rin itong nalaman. Itinuwid at binalikan nya agad ako sa pinakamabilis na pagkakataon kaya niya.

Image result for betel nut chewing ni lola

Ngunit, sa panahon ngayon tayo ay katulad ni lola. Merong kahinaang labis nating taglay na nagiging sanhi kung bakit tayo ay madaling nadadaya. Isa lamang kahinaan ang nakita ko kay lola at mabilis ko nang naplanu ang aking deceitful scheme sa kanya. Kapatid, baka meron ka nito:

Malabo Ang Paningin ni Lola. Malabo na rin ba ang ugnayan mo sa Diyos? Pagsumikapan natin na hindi tayo nagkukulang sa Presensya Nya. Kung nais mong maransan ang Diyos sa buhay mo, hanapin mo Siya ng buo mong puso at Siya Nga’y iyong masusumpungan (Jeremias 29:13). Manalangin sa tuwina at mag devote ng time sa pagaaral ng Biblia. Sapagkat ang Kanyang mga panukala ang magbibigay ng ilaw sa iyong daan (Mga Awit 119:105). At totoong mananagana at magtatagumpay ka sa iyong hinaharap (Joshua 1:8).

Ayusin mo na ang connection mong “choppy” sa Lord. Kung nais mo maiwasan o iwaksi ng tuluyan ang pandaraya sa iyo ng kaaway na nagreresulta ng mga maling desisyon sa buhay. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit mabagal ang iyong spiritual growth. At kung magpatuloy ka sa pagiging musmos ng Kaalaman sa Diyos ay maaaring hindi marating ang gantimpalang ipinangako ng Anak para sa lahat ng nanatiling tapat sa Kanyang Salita (John 14:23Jesus answered him, “If anyone loves me, he will keep My Word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him.)

“My Prayer for you, that you will Honor God over all your cares in life, and you will believe in His Only Son Jesus Who is Christ & Lord of all. Stand-firm in Worshiping and following Him until the last day of your being.” In Jesus Name.

Connected through Holy Spirit,

Mrs. Gozon

Thank you Holy Bible & Google images 2017

!To God Belongs All The Glory Now & Forever, Amen!

Move On!

Image result for move onMay mga pangyayari sa buhay natin noong araw na hindi talaga natin magawang makalimot. At sa mga pagkakataong gustuhin man natin kusang lumalabas sa mga kinikilos, mga pananalita at kaisipan nating hindi maka-MOVE ON. Ito ang mga pangyayaring nasaktan tayo o nakapanakit din naman. Maaaring ito rin ay pagkakataon na hindi nagawa noon, ito’y mga pinangarap natin ngayon, ngunit dahil sa pangamba o ano mang dahilan ay hindi natin pinaglaban noon. My question is this, what is your attitude when you go back to your past? I believed that there are 2 significant warning signs why you are still fixated from the past; making you so slow at this moment–mga bagay sa buhay mo na napakabagal ng development dahil sa tuwing hahakbang ka ay may mabigat na bagay na nagpapahirap sayo upang tuluyang magtagumpay sa nais ng Panginoon na puntahan mo ayun sa Planu Niya, as AP Paul says in Philippians 3:13-14 Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.”

Kung may signs ka nito kapatid, Mag-Move On na:

1. Defensiveness is a Pride.

Maaaring humble ka sa maraming pagkakataon ngunit pag naalala mo muli ang sitwasyon o taong sangkot sa pangyayaring nasaktan ka ay nagiging defensive ka sa iyong sarili, at aariing mas maayos o mabuti ka kaysa sa kanya. Hindi ka pa nga naka-move on. Sa isang tao na nakapanakit sayo, ito’y sinyales rin na sa tuwing makikita mo siya o ang post nya sa social media ay kinukumpara mo ang sitwasyon mo sa kanya, na para bang naging mas napabuti ang buhay mo ngayon kaysa noong magkasama pa kayo. Marami ka ring puna sa kanya at mas madalas negative criticisms at damay pa lahat ng may kaugnayan sa kanya hangang sa alaga nyang aso ay may kritisismo ka. Ito isa pa, madalas maganap sa atin sa loob ng church sa tuwing nagmemensahe ang preacher ay madalas tayong itinutuwid ng Lord sa mga Salita Niya ngunit ikaw busy sa kakalingon sa yong katabi at iniisip na dapat magbago sya, o di kaya iniisip mo ang taong sumama loob mo na sana nakikinig sya at tuluyang matunaw sa Salita ng Diyos. Nangyayari nga ba ito na nagiging defensive ka sa sitwasyong nais kang paalalahanan ng Lord? Sa pangyayari naman sa buhay mo, halimbawa ay nakaranas ka nang pangaapi o hindi makataong trato sayo noong araw. Sa tuwing may sitwasyon ngayon na makarinig ka ng negatibo ay magkakaroon na agad ng World War III sa pakiwari mo. Hindi mo namamalayan, lagi mo inilalagay sa itaas ang sarili mo upang hindi ka na muli matapakan o maapi tulad dati. Kapag defensive ka masyado kapatid sa kapwa mo, ang maaaring resulta nito ay self-righteousness o mas mainam sa salitang… “Sya naman talaga ang mali, hindi Ako”. Proverbs 29:23a  “A man’s pride will bring him low,”.  Sa tuwing meron tayong PRIDE sa ating mga gawain ay bumababa tayo sa Paningin ng Diyos dahil ito ay kasalanan sa Kanya. “The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts”-Psalm 10:4 KJB.

2. Unforgiving is a Curse.

For we all know that we are forgiven and loved even we are still sinners (Ephesians 1:7; 1 John 4:19). Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang kabayaran nito ay walang hanggang kamatayan hindi ba yun ang sabi ng Romans 6:23? Nasulat rin doon, nagbigay Siya ng kagandahang loob sa lahat, at ito ay BUHAY sa pamamagitan ng Kanyang Kordero na si Hesu-Kristo–that even we are subject to death for our sins, we will live because His Spirit is within us (Romans 8:10). Kung ating aaralin ang puso ng ating Manlilikha, isa palang sumpa ang hindi magpatawad. Ang dulot nito ay kapahamakan sa tao. Sa ating kalagayan, isang warning sign kung bakit hindi ka pa naka-move on ay ang hindi pagpapatawad. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hirap mong makamit ang iyong hangarin sa buhay kahit inilalagak mo ito sa Panalangin? Napapadalas na hirap ang iyong kalooban sa hindi mapaliwanag na sitwasyon. Even material resources ay kinukulang nagiging sanhi minsan ng iyong kalungkutan. Maaari din na unstable ka emotionally, mentally, and spiritually–madalas kang nalilito sa kalooban ng Lord sa buhay mo. Ito ba ay nararanasan mo? Kapatid, you are under the curse of unforgiving spirit. Mark 11:26 says, “But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions.” Kung magkaganun nga tayo ay hindi tinitignan ng ating Amang nasa Langit kung tayo ay may kimkim na sama ng loob sa ating kapwa, ibig sabihin nito’y kahit anong pagpapagal natin sa buhay kahit mabuti pa ito–ito rin, at lahat sayo ay walang kabuluhan. “…Apart from God we can do nothing (John 15:5)”. Totoo ngang mahirap ang magpatawad lalo’t masalimoot ang iyong mga nakaraan. Ano ba ang nanaisin mo sa ngayon, mapuno ng pagpapala mula sa Diyos, pagpapalang umaabot sa walang hanggang buhay; o mauwi sa kapahamakan at sumpa ng kamatayan? Muli, malinaw po ang sabi ni Hesus sa book of Mark na pag hindi ka nagpatawad sa iyong kapwa ay hindi ka rin patatawarin ng Amang nasa Langit.

Related imageYou Deserve To Be Happy…You Deserve To Be Blessed…You Deserve To Move-On & Keep Going; For there is greater things ahead of you if you let go all of these pains, hatred, regrets, worries, & fears… JESUS once said and He is forever faithful to His Word, as He says to you now…“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest” (Matthew 11:28).

Ang naka-Move on, only by and through Christ Grace,

Mrs. Gozon

 

Thanks Holy Bible & Google Images 2017

!To God Be All The Honor & Glory!

Darating Ka Rin Dito

Image result for isaiah 40:30-31

Darating ka rin dito:

Sa hugtong kapos ang kalakasan, ano pa’t buhay ang kabayaran sa pagiisip mong malamlam;

Sa hugtong hindi mo gugustuhin ang tumayo, mga sandaling nais mong manghina ka na lamang;

Sa hugtong lalayo ka sa karamihan, magkukubli at aasa sa walang kasiguraduhan; Basta’t nais mong maglaho sa kaisipan ang nakaraan.

Ikaw na tulad ng Agila?

Kung iyong naaalala, kakaiba ka sa kanila, kalakasan mo’y sumasabay sa hampas ng hangin; na ninais laging makipagbuno sa lakas ng bagyo.

Pinakamataas mong lipad pumapangibabaw; at doon sa kaitaasan nagwawagi laban sa kaaway.

Ikaw na tulad ng Agila!? Naaalala mo ba?

Ang hugtong ito ay lubhang sadya, upang manatili kang buhay at masigla; Mag tiwala! Oo ngat lalakas ka, kalakasang higit kaysa sa una.

Sa gitna ng iyong panglulupaypay patuloy mong ilipad, natitirang lakas tungo sa Taas.

Sige! doon sa Kaitaas taasan doo’y humimlay, panandaliang pumahinga at sa Kaniya ay umasa.

…sa hugtong natamo ang Kanyang Kapangyarihan, lumipad ka!

Quotes About Eagle Wings

Hinanda Ni Yahweh Sa Ano Mang Panahon,

Mrs. Gozon

Basta’t Kay Hesus Ang Tagumpay!

Many thanks google image 2017–eagle as christians & Isaiah 40:30-31