Darating Ka Rin Dito

Image result for isaiah 40:30-31

Darating ka rin dito:

Sa hugtong kapos ang kalakasan, ano pa’t buhay ang kabayaran sa pagiisip mong malamlam;

Sa hugtong hindi mo gugustuhin ang tumayo, mga sandaling nais mong manghina ka na lamang;

Sa hugtong lalayo ka sa karamihan, magkukubli at aasa sa walang kasiguraduhan; Basta’t nais mong maglaho sa kaisipan ang nakaraan.

Ikaw na tulad ng Agila?

Kung iyong naaalala, kakaiba ka sa kanila, kalakasan mo’y sumasabay sa hampas ng hangin; na ninais laging makipagbuno sa lakas ng bagyo.

Pinakamataas mong lipad pumapangibabaw; at doon sa kaitaasan nagwawagi laban sa kaaway.

Ikaw na tulad ng Agila!? Naaalala mo ba?

Ang hugtong ito ay lubhang sadya, upang manatili kang buhay at masigla; Mag tiwala! Oo ngat lalakas ka, kalakasang higit kaysa sa una.

Sa gitna ng iyong panglulupaypay patuloy mong ilipad, natitirang lakas tungo sa Taas.

Sige! doon sa Kaitaas taasan doo’y humimlay, panandaliang pumahinga at sa Kaniya ay umasa.

…sa hugtong natamo ang Kanyang Kapangyarihan, lumipad ka!

Quotes About Eagle Wings

Hinanda Ni Yahweh Sa Ano Mang Panahon,

Mrs. Gozon

Basta’t Kay Hesus Ang Tagumpay!

Many thanks google image 2017–eagle as christians & Isaiah 40:30-31

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s