Nasaan Ba Ko Ngayon?

Taong 2008, mula Jeddah hanggang Riyadh. Halos sampong taon na ako sa deserto ngunit maraming bagay akong nakaligtaan, isa na ang kakapusang umunawa at magbigkas ng lengwaheng Arabic. Aminin ko man o hindi meron nakatagong kaisipan sa akin na, “hindi naman ako magtatagal rito” o kaya’y “stepping stone lamang ang Middle East, pupunta ako ng West o mas mabuti sa Pilipinas magbusiness na lamang doon“. Tulad ng kaisipang ito, naging abala ako tungo sa hiniharap at nakaligtaan ko kung Nasaan Ba Ko Ngayon. As the Lord’s declares in Jeremiah 29:11 that He knows exactly what He was been planned for me–Narito ako sa Saudi, ito’y inukol Nya para sa akin kahit hindi ko ninais noong una pa man. Sa kabilang banda napanatag ako sa loob ng nakalipas na mga taon sapagkat ang sabi pa Nya roon ay, “pagpapalain at hindi Nya ako sasaktan bagkus isang kinabukasang puno ng pag-asa ang sa aki’y nakalaan”.

Itong mundong ito na Lubhang iniibig ng Diyos. Napakalawak, napakaraming bansa at kabilang ang Saudi Arabia sa inibig ng Diyos at iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang Koldero–His name is Jesus, who takes away the sins of the world (John 1:29). Naalala ko tuloy ang isa sa aking blog na pinamagatang Is Your Life Worth Living? Kung ako’y para sa Layunin ng Diyos, bakit di ko lubusang mailaan ang panahong meron ako ngayon sa bawat kapwang makatagpo ko lalo’t iba sa aking lahi na narito sa bansang ito? O di kaya sana mas napalawak ko ang aking pangunawa, pasensya, at pag-ibig para sa mga taong madalas makasalamuha. Tulad ko ito ang katotohanan, karamihan sa nakilala kong kababayang kapwa mananampalata, sila’y halos walang planu magtungo rito at ang ilan ay napilitan sapagkat hindi nagtagumpay sa naunang inasam na bansa o planuhin sa buhay. At marami parin sa panahong ito ang nais lumabas ng Saudi sa lalong madaling panahon kung may pagkakataon lamang. Yan rin naman ang naging kaisipan ko sa halos ilang taon na narito ako. Ngunit kung sadyang tayo’y para sa Layunin ng Diyos at lagi iyan ang buka ng ating mga labi sa panalangin man o pakikisalamuha sa kapwa hindi ba marapat at kapuri-puring maging masipag tayo sa pag-gawa ng mabuti at kung para saang layunin tayo tinawag ng Diyos sa bansang ito? Para sa ating narito sa Gitnang Silangan, wala pa tayo sa Pilipinas o sa America o sa Germany o Canada man, kahit hawak mo na ang ticket o di kaya’y visa mo patungo roon hindi ka parin sigurado, sabi ng Biblia sa Mga Kawikaan 16:9,Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.”

Image result for philippians 4 6 7 bible verse

Image result for mountain climbing

Mapapasaatin ang kapayapaan ng ating mga puso kung tunay na umaayon tayo sa layunin ng ating Amang nasa Langit, ayan ang nakapaloob sa Philippians 4:7.

Kung naranasan na natin mag mountain climbing, ang pinaka challenging journey at nangangailangan ng buong kalakasan natin sa activity na ito ay hindi matatagpuan sa tuktok ng bundok kundi sa gitna ng iyong paglalakbay. Kaya nga, ang pinaka iiwasan natin marahil sa kasalukuyang paglalakbay natin ngayon ay kabalisahan at panghihina. Matatagalan tayong matapos ang prohektong inilaan ng Diyos assigned lamang para sa atin at yong masaklap ay hindi natin matapos, anong mukha ang maihaharap natin sa Panginoong Hesus. Gawin na natin ang Pinaka best sa panahon ngayon saan man tayo, magtiwala na ang kasalukuyan natin ang magbibigay ng Kaluwalhatian sa Diyos. Tunay ngang mas mabuti ang sumunod kaysa sa ano mang sakripisyong magagawa mo, ngunit tandaan nating lahat din naman ng pagpapagal na inilaan mo sa Hari at sa Kaharian Niya’y hindi mawawalan ng kabuluhan (1 Corinthians 15:58). Go an extra mile to reach out the lost and be part of God’s Mission here in K.S.A. Ito ang tamang pagkakataon, nandito tayo ngayon sa bansang maraming buto na maaaring magkalaman tulad din ng pangitain ni Ezekiel sa kapanahunan nila (Ezekiel 37:1-14), ngayon tayo ang maghahatid sa kanila ng buhay. Huwag tayong matatakot gawin ang Kalooban ng ating Panginoon at taga-Pagligtas, as AP. Paul says in Philippians 4:6, Don’t worry about anything, but pray about everything”. Pinakamabuti nang umayun sa Planu ng Diyos kaysa sa agos ng Mundo na walang kasiguraduhan 1 John 2:17 says, “The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever.”

My prayer for every Believer of Christ Jesus all over the world, that we should be faithful & courageous enough to say “For to me, to live is Christ and to die is gain”-AP. Paul (Phil. 1:21).

God bless Everyone,

Mrs. Gozon

Also, Thanks google images 2017

!To God ALL the Glory & Honor!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s